Lubricants Beyond Today’s Standards.

pc_qml_fml_l_tm_red_e (35)

Dầu bôi trơn bánh răng turbine điện gió

HARNEX là nhóm sản phẩm có công thức đặc chủng để bôi trơn các hộp bánh răng turbine gió trên bờ hoặc ngoài khơi, giúp tăng thời gian vận hành có ích và giảm thời gian bảo dưỡng đặc biệt đối với các loại hộp bánh răng khó tiếp cận. General Electric (GE) phê duyệt HARNEX 320 (số phụ tùng: 109W6955P001).