oil contaminationPHÂN TÍCH TÌNH TRẠNG NHIỄM BẨN

Trong dịch vụ này, các chất nhiễm bẩn có hại thâm nhập vào thiết bị máy móc từ môi trường ngoài hoặc được sinh ra từ quá trình vận hành được phân tích xác định, và sau đó được chẩn đoán.

Các phép kiểm nghiệm (tất cả hoặc một vài) như liệt kê dưới đây được tiến hành:

  1. PP đếm hạt (ISO 4406)
  2. Hàm lượng nước
  3. Nhiệt độ chấp cháy
  4. Độ nhớt động học
  5. Kiềm / axit
  6. Phân tích phổ hồng ngoại (FTIR)
  7. Phân tích phổ nguyên tử  (sử dụng phương pháp phổ plasma nguyên tử – ICP)

Ngoài các chất nhiễm bẩn như nước, glycol, muội than,…một số chất nhiễm bẩn rắn khác có thể cần được xác định như: Fe, Cu, Al, Si, Na, Ca, Ba, Mg, K, P

Phân tích chất nhiễm bẩn kết hợp với sự thiết lập chỉ tiêu về ngưỡng (chất nhiễm bẩn) cho phép giúp đánh giá môi trường và tình trạng hoạt động của thiết bị, và duy trì khả năng kiểm soát chất nhiễm bẩn có hại.

***