Wear debris (200)PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN MẢNH MÀI MÒN

Trong dịch vụ này, các mảnh kim loại sinh ra do quá trình mài mòn sẽ được xác định. Tùy theo loại thiết bị, điều kiện vận hành, các kim loại sau có thể cần được xác định: Fe, Cu, Al, Pb, Cr, Sn

Các phương pháp kiểm nghiệm (tất cả hoặc một vài) như liệt kê dưới đây được tiến hành:

  1. Phân tích phổ nguyên tử  (sử dụng phương pháp phổ plasma nguyên tử – ICP)
  2. Phương pháp đếm hạt (ISO 4406)

Thường xuyên theo dõi và phân tích các mảnh mài mòn này sẽ cho phép người sử dụng thiết bị đánh giá các điều kiện bất thường xảy ra, để có các biện pháp bảo dưỡng hiệu quả và kịp thời trong quá trình vận hành.

***