oil analysis (100)

PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT DẦU BÔI TRƠN

Trong dịch vụ này, các tính chất vật lý và hóa học của dầu bôi trơn đã qua sử dụng được phân tích và sau đó được diễn giải, chẩn đoán tình trạng của dầu bôi trơn.
Các phép kiểm nghiệm (tất cả hoặc một vài) như liệt kê dưới đây được tiến hành:

 

  • Độ nhớt động học (tại 40°C & 100°C)
  • Kiềm tổng
  • Axit tổng
  • Độ chấp cháy
  • Hàm lượng nước
  • Hàm lượng nước giải nhiệt
  • Phân tích phổ hồng ngoại (FTIR)
  • Phân tích phổ nguyên tử  (sử dụng phương pháp phổ plasma nguyên tử – ICP)

Tình trạng và tuổi thọ có ích còn lại của dầu bôi trơn  sẽ được chẩn đoán và đánh giá. Ngoài ra, loại dầu bôi trơn có được sử dụng là đúng hay bị trộn lẫn cũng có thể được xác định.

***