DDHD668_EN (140)Lubricants Beyond Today’s Standards.

pc_qml_fml_l_tm_red_e (35)

Các sản phẩm DURADRIVE HD của Petro-Canada có công thức chuyên dụng dành cho các hệ thống truyền động tự động tải nặng trong xe vận tải thương mại và bus.

Sản phẩm